ALSASI Spedition

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky k zmluvám o preprave tovaru (ďalej len „ VOP“) spoločnosti ALSASI Spedition, s.r.o., v postavení objednávateľa služieb vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy tovaru, sú vydané s cieľom upresnenia práv a povinností vyplývajúcich účastníkom zo zmluvy o preprave tovaru uzavretej v súlade s ustanoveniami § 610 – 629 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zákonník“).
 2. V prípade, ak sa miesto nakládky a/alebo miesto vykládky nenachádza na území Slovenskej republiky, na právne vzťahy vyplývajúce z príslušnej zmluvy o preprave (ďalej len „zmluva“), sa okrem právneho poriadku Slovenskej republiky a týchto VOP, primerane vzťahujú tiež aplikovateľné ustanovenia medzinárodných dohovorov CMR, TIR, AETR, ADR a ATP (ďalej „medzinárodné predpisy“).
 3. Obchodnoprávne vzťahy medzi spoločnosťou ALSASI Spedition, s.r.o. a jej klientmi sa okrem predpisov uvedených v predchádzajúcom bode riadia aj Všeobecnými zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky v znení zo dňa, kedy došlo k poskytnutiu služby zo strany ALSASI Spedition, s.r.o.

II. Definície pojmov

Objednávateľ je vždy spoločnosť ALSASI Spedition, s.r.o. so sídlom Pribinová 46, 920 10 Hlohovec, Slovenská republika, IČO: 46 080 996 v právnom postavení Objednávateľa služieb vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy tovaru.
Prepravca je fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca zmluvne dohodnutú vnútroštátnu alebo medzinárodnú prepravu tovarov pre Objednávateľa.
Zmluvné strany predstavuje spoločné pomenovanie Objednávateľa a Prepravcu, vstupujúcich do vzájomného zmluvného vzťahu formou písomnej zmluvy o preprave.
Zmluva predstavuje písomný dokument uzavretý medzi Objednávateľom a Prepravcom upravujúci podmienky za akých dochádza k poskytovaniu prepravných služieb Prepravcom pre Objednávateľa.
Zásielka je v zmluve definovaný tovar, ktorý je vo vlastníctve zmluvného partnera Odosielateľa a ktorého prepravu zabezpečuje Prepravca v súlade s podmienkami uvedenými v príslušnej zmluve a v týchto VOP.
Kontaktná osoba Objednávateľa je v zmluve uvedená osoba zastupujúca Objednávateľa pri všetkých činnostiach týkajúcich sa prepravy zásielky prepravovanej na základe príslušnej zmluvy.
Príjemca je v zmluve stanovený príjemca zásielky. V prípade zbernej prepravy môže byť za príjemcov určených viac osôb.

III. Podmienky a spôsob uzatvorenia zmluvy

 1. Objednávateľ prejavuje záujem o uzavretie zmluvy doručením Prepravcovi návrh na uzavretie zmluvy formou elektronickej pošty. Návrh zmluvy sa môže týkať jednej alebo viacerých prepráv.
 2. Objednávateľ doručuje návrh zmluvy Prepravcovi vždy v pracovných dňoch (tieto dni nezahŕňajú soboty, nedele a dni pracovného pokoja) od 8:00 do 18:00 (stredoeurópskeho času). V prípade, ak bol návrh zmluvy doručený Prepravcovi mimo uvedeného času, návrh zmluvy sa považuje za doručený o 8:00 najbližšieho pracovného dňa.
 3. Prepravca akceptuje objednávku služby spätným zaslaním návrhu zmluvy s vyplnenými údajmi formou elektronickej pošty na e-mailovu adresu Objednávateľa: transport@alsasped.com.
 4. Prepravca sa zaväzuje do zmluvy uviesť všetky údaje požadované Objednávateľom pravdivo. V prípade zistenia nepravdivosti ktoréhokoľvek údaja alebo vyhlásenia alebo porušenia povinnosti Prepravcu, uvedených v zmluve alebo v týchto VOP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to písomným oznámením tejto skutočnosti (odstúpenia) Prepravcovi, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu.
 5. Ak Prepravca najneskôr do 3 hodín po doručení návrhu zmluvy nedoručí Objednávateľovi doklad v ktorom výslovne uvedie, že neakceptuje návrh zmluvy alebo nemá záujem na uzavretí zmluvy, príslušná zmluva sa považuje za riadne uzavretú, a to márnym uplynutím uvedenej doby. V ojedinelých prípadoch je možné potvrdiť návrh zmluvy aj telefonicky, pričom platí lehota podľa predchádzajúcej vety.
 6. Odoslaním potvrdenia návrhu zmluvy Prepravca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bezvýhradne s nimi súhlasí. Po potvrdení návrhu zmluvy Prepravcom je zmluva pre obe strany záväzná, ak nie je v zmluve alebo týchto VOP uvedené inak.
 7. Ak Prepravca potvrdí návrh zmluvy o preprave s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniamialebo inými zmenami bude tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh zmluvy smerujúci od Prepravcu k Objednávateľovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu Objednávateľom dôjde k uzavretiu zmluvy.
 8. Za podstatné podmienky zmluvy sa považujú hlavne údaje o preprave (špecifikácia zásielky, miesto a čas nakládky a vykládky, prepravné podmienky), cena za prepravu a zmluvné podmienky prepravy vrátane podmienok uvedených v týchto VOP.
 9. Uzatvorením zmluvy Prepravca:
  • vyhlasuje, že disponuje dostatočnými odbornými skúsenosťami a prepravnými kapacitami (dopravné prostriedky, vodiči s dostatočným pracovným výkonom/časovým fondom) na vykonanie prepravy v zmysle uzavretej zmluvy;
  • potvrdzuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú na zásielke, vrátane straty a odcudzenia zásielky, a tiež pre iné škody, ktoré môžu vyplývať/vyplývajú zo zmluvy, a to vo výške poistného krytia plne kryjúce hodnotu prepravovanej zásielky v súlade s pravidlami CMR Dohovoru;
  • súhlasí s tým a berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky a/alebo za jej akékoľvek poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia pri nakládke až do okamihu jej vydania príjemcovi, ako aj za všetky škody a ušlý zisk, vzniknuté Objednávateľovi v súvislosti s porušením povinností Prepravcu v zmysle zmluvy, VOP, resp. medzinárodných predpisov;
  • súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku služby, teda odvolať návrh zmluvy, a to až do okamihu začatia vykonávania prepravy/nakládky Prepravcom na základe emailového, resp. telefonického oznámenia tejto skutočnosti Prepravcovi;
  • sa zaväzuje, že v prípade prepráv nebezpečných látok je spôsobilý ich vykonávať a vlastní platné osvedčenie o absolvovaní školenia o preprave látok ADR a má k tomu príslušnú výbavu;
  • zaväzuje sa vykonať prepravu osobne riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s uzavretou zmluvou, týmito VOP, medzinárodnými predpismi a podľa pokynov Objednávateľa. Ďalšieho prepravcu je oprávnený použiť výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa; za porušenie ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP, Prepravca vždy a v každom prípade zodpovedá akoby prepravu vykonával sám.

IV. Povinnosti zmluvných strán pri preprave

 1. Prepravca je povinný a zaväzuje sa:
  • zabezpečiť, aby dopravný prostriedok, ktorý bude použitý na vykonanie prepravy, bol v bezchybnom technickom stave, úložný priestor dopravného prostriedku bol čistý, resp. prispôsobený a vhodný na prepravu určeného tovaru tak, aby na zásielke nevznikla škoda; v prípade, ak je súčasťou zmluvných podmienok aj evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“) konkrétneho dopravného prostriedku, Prepravca vykoná prepravu dopravným prostriedkom s príslušným EČV;
  • ak predmetom prepravy budú nebezpečné látky, vybaviť dopravný prostriedok tak, ako je to uvedené v medzinárodných predpisoch, najmä v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí /ADR/ v platnom znení. Pri preprave skaziteľného tovaru musí dopravný prostriedok spĺňať podmienky uvedené v Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy /ATP/ v platnom znení;
  • bezpodmienečne dodržať poradie a termín nakládky a vykládky, zabezpečiť zásielku proti posunutiu a poškodeniu; k zásielke nesmie byť priložený iný tovar bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
   dna požiadanie Odosielateľa informovať ho kedykoľvek o priebehu dopravy;
  • počas prepravy informovať Odosielateľa o skutočnom priebehu prepravy a prípadných odchýlkach od podmienok dohodnutých v zmluve, minimálne však okamžite po nakládke a vykládke, formou zaslania SMS správy kontaktnej osobe Objednávateľa v tvare: číslo prepravnej zmluvy, hviezdička, text správy;
  • v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo nezrovnalostí, resp. zmeny oproti dohodnutým zmluvným podmienkam, alebo pri poškodení, strate, krádeži zásielky, technickej poruchy vozidla, zdržaniach alebo pri nezrovnalostiach (teplota, kvalita, množstvo, druh tovaru, atď.) zistených pri nakládke/vykládke, zastaviť nakládku, resp. vykládku, okamžite telefonicky kontaktovať kontaktnú osobu Objednávateľa, urobiť zápis do CMR;
  • v prípade omeškania z dôvodu poruchy vozidla, dopravnej nehody, dodržania povinnej prestávky podľa AETR a pod. bezodkladne informovať Objednávateľa a následne ako dôkaz doložiť záznam z tachografu, faktúru zo servisu alebo iný doklad, preukazujúci vzniknutú situáciu;
  • vybaviť dopravný prostriedok monitorovacím zariadením, alebo inými komunikačnými prostriedkami aktívnymi aj v zahraničí;
  • starostlivo uchovať všetky doklady (vrátane colných dokladov a nákladného listu CMR) vzťahujúce sa na zásielku, ktoré mu boli odovzdané pri nakládke;
  • kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa preukázať existenciu poistenia v zmysle bodu III.9. b) týchto VOP;
  • zásielku nachádzajúcu sa pod colným dohľadom dodať colnému úradu, ktorý je uvedený v colných dokladoch a vyžiadať si potvrdenie o jej dodaní podľa pokynov Odosielateľa;
  • prijať také opatrenia, aby v priebehu dopravy nedošlo k porušeniu colnej uzávery alebo odňatiu zásielky spod colného dohľadu, čo by malo za následok vznik sankčnej zodpovednosti Odosielateľa, alebo vznik povinnosti zaplatiť colný dlh;
  • dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a vykonať opatrenia, ktoré mu tento zákon ukladá.
 2. Odosielateľ je povinný a zaväzuje sa:
  • poskytnúť Prepravcovi správne a úplné údaje o prepravovanej zásielke, podmienkách prepravy a vydať mu písomné potvrdenie o požadovanej preprave vo forme návrhu zmluvy;
  • zaplatiť Prepravcovi odmenu za prepravu v súlade s uzavretou zmluvou a týmito VOP.

V. Manipulácia so zásielkou

 1. Prepravca je povinný pri nakládke vykonať kompletnú kontrolu zásielky a jej porovnanie s nákladným listom CMR. Vykonanie kontroly Prepravca potvrdí podpisom nákladného listu.
 2. V prípade zistenia rozporov alebo nezrovnalostí pri vykonaní kontroly podľa bodu V.1. týchto VOP je Prepravca povinný tieto skutočnosti bezodkladne uviesť do nákladného listu CMR, a zároveň o týchto skutočnostiach okamžite informovať Objednávateľa. Ak Prepravca nevykoná pred začatím prepravy zápis do nákladného listu CMR a o týchto skutočnostiach neinformuje Objednávateľa, platí nevyvrátiteľná domnienka, že zásielka bola pri nakládke úplná, nepoškodená a bez závad.
 3. Ak Prepravca preberá na prepravu poškodený, nekompletný alebo zničený tovar, musí byť v prepravných dokladoch uvedená výhrada Prepravcu pri nakládke voči stavu zásielky. V opačnom prípade sa má za to, že k poškodeniu alebo strate zásielky došlo počas prepravy.
 4. Prepravca je povinný podať Odosielateľovi správu o škode, ktorá na zásielke hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.
 5. Bez predchádzajúceho súhlasu Odosielateľa je Prepravcovi, prípadným tretím osobám prítomným či zúčastneným na preprave realizovanej pre Odosielateľa, zakázaná akákoľvek manipulácia so zásielkou pri vykonávaní prepráv, tj. od ukončenia naloženia zásielky na dopravný prostriedok až po začiatok vykládky u príjemcu. Uvedené neplatí, ak je zásielka už v takom stave, že ohrozuje zdravie, život, majetok účastníkov cestnej premávky, alebo bezprostredne hrozí škoda na zásielke. Informačná povinnosť Prepravcu voči Odosielateľovi nie je týmto dotknutá.
 6. Uvedené ďalej neplatí aj v prípade, ak sa dopravný prostriedok nakladá na viacerých miestach nakládok bez toho, že by bola medzitým zásielka doručená príjemcovi. V takomto prípade je Prepravcovi povolená výhradne taká manipulácia so zásielkou, ktorá sa týka racionalizácie uloženia zásielky na dopravnom prostriedku, na ktorý bola pôvodne naložená.
 7. V prípade ak je zásielka uložená na EUR paletách, Prepravca je povinný vždy na nakládke a vykládke vykonať výmenu paliet v súlade so zvyklosťami dodržiavanými v medzinárodnej preprave; pri každej výmene paliet (okrem zaznačenia tejto skutočnosti do CMR – nákladného listu) je Prepravca povinný si zaobstarať samostatný, potvrdený doklad (obsahujúci podpis poverenej osoby, EČV vozidla, dátum, pečiatku, údaje o počte paliet) o výmene paliet, ktorý (v originálnom vyhotovení) doručí Objednávateľovi najneskôr pri doručení faktúry za poskytnutie prepravnej služby súvisiacej s príslušnou prepravou.
 8. Prepravca je povinný zabezpečiť výmenu paliet pri nakládke tovaru v súlade podmienkami uvedenými v príslušnej zmluve o preprave. Ak dôjde k situácii kedy Prepravca nebude disponovať dostatočným počtom paliet pre zabezpečenie výmeny paliet pri nakládke v pomere 1:1, Objednávateľ je oprávnený fakturovať Prepravcovi nevymenené palety v súlade s týmito VOP. Na základe dohody medzi Objednávateľom a Prepravcom, Objednávateľ môže umožniť Prepravcovi dodať príslušnému klientovi Objednávateľa chýbajúce palety, podľa podmienok stanovenými Objednávateľom, pričom Prepravca je povinný hradiť všetky dodatočne vzniknuté náklady u seba, Objednávateľa, prípadne klienta Objednávateľa. Objednávateľ vystaví a predloží Prepravcovi prehľad nevymenených paliet (Paletové konto) za predchádzajúci mesiac (prípadne mesiace predchádzajúce mesiacu za ktorý sa prehľad vystavuje), najneskôr do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. Prepravca je povinný vysporiadať všetky záväzky vyplývajúce z paletového konta v priebehu 10 dní odo dňa vystavenia a doručenia paletového konta Príjemcom. Za vystavenie paletového konta si Objednávateľ účtuje administratívny poplatok 30 EUR.

VI. Platobné podmienky

 1. Nárok na odmenu vzniká Prepravcovi až po vykonaní prepravy v súlade s podmienkami zmluvy a týmito VOP. V cene prepravy sú zahrnuté všetky vedľajšie poplatky Prepravcu vrátane čakania do 24h pri vykládke tovaru, okrem víkendov a sviatkov. Dohodnutá zmluvná odmena za prepravu bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Prepravcu uvedenom na faktúre.
 2. Prepravca je povinný doručiť faktúru za prepravu (vrátane všetkých povinných príloh) Objednávateľovi na adresu jeho sídla najneskôr do 10 dní od ukončenia prepravy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru príjemcom. Faktúra musí byť vystavená v súlade s požiadavkami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musí byť doručená Objednávateľovi v písomnej forme, prípadne elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, vrátane všetkých povinných príloh.
 3. Povinnými prílohami faktúr Prepravcu sú:
  • originál CMR dokumentu,
  • dodací list,
  • paletový lístok,
  • odvolávka na číslo Zmluvy, pod ktorou bola preprava vykonaná,
  • vypis z termografického zariadenia (v prípade prepravy tovaru s kontrolovanou teplotou),
  • originál Zmluvy podpísaný osobou oprávnenou konať za Prepravcu (neplatí ak príslušná zmluva už bola medzičasom podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a zaslaná Objednávateľovi elektronicky),
  • colné doklady (v prípade prepravy tovaru v colnom režime tranzit alebo pri vykonaní preclenia tovaru pri nakládke/vykládke tovaru), ďalšie požadované doklady konkretizované v zmluve.
 4. Splatnosť začina plynúť dňom prijatia faktúry Objednávateľom, vrátane všetkých zmluvne požadovaných príloh. V prípade chýbajúcich príloh alebo chýbajúcich náležitostí faktúr podľa zmluvy, týchto VOP, zákona o DPH alebo medzinárodných predpisov, začína splatnosť faktúry plynúť až dňom prijatia všetkych chýbajúcich príloh alebo opravenej faktúry Odberateľom. Lehotu splatnosti faktúry stanovuje Prepravca v zmluve. V prípade neuvedenia dňa splatnosti zo strany Prepravcu, splatnosť faktúry je 45 dní odo dňa podľa prvej vety tohto odstavca.
 5. Prepravca si neuplatní penále z omeškania úhrad faktúr do 30 dní po lehote jej splatnosti.

VII. Ostatné ustanovenia

 1. Prepravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Prepravcom až do jej vydania príjemcovi. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa predchádzajúcej vety je Prepravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
 2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Prepravcu aj Odosielateľa za porušenie zmluvných povinností sa považujú prekážky, ktoré spĺňajú všetky znaky uvedené v príslušných ustanoveniach Obch. zákonníka resp. medzinárodných predpisov v platnom znení. Existenciu prekážky vylučujúcej zodpovednosť musí preukázať strana, ktorá sa prekážky dovoláva.
 3. Prepravca zodpovedá Odosielateľovi za škody ktoré vzniknú v prípade ak zásielka unikne colnému dohľadu a z uvedeného dôvodu bude Odosielateľ alebo jeho zmluvný partner zaviazaný rozhodnutím colných orgánov zaplatiť pokutu, alebo colný dlh.
 4. Pri vzniku škody, za ktorú Prepravca zodpovedá, súhlasí Prepravca s tým, že platby za všetky dodávatelské faktúry Prepravcu budú odložené dovtedy, pokial nedôjde k vyrovnaniu za vzniknutú škodu.
 5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Prepravcu.
 6. V prípade, že Prepravca poruší ktorékoľvek ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky odmeny za prepravu, a to aj opakovane, za každé jednotlivé porušenie. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností Prepravcu uvedených v týchto VOP, Zmluve alebo medzinárodných predpisov bude Objednávateľ povinný uhradiť akékoľvek plnenie tretím osobám, je Prepravca popri zmluvnej pokute v zmysle predchádzajúcej vety týchto VOP, povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške takéhoto plnenia.
 7. Prepravca sa dobrovoľne zaväzuje, že nebude priamo spolupracovať s majiteľom zásielky a ani žiadnym spôsobom nebude kontaktovať žiadne osoby, ktoré sa v reťazci prepravných/zasielateľských zmlúv nachádzajú pred ani za Objednávateľom, ani akékoľvek iné osoby, ktoré sú uvedené na CMR alebo dodacích listoch po dobu minimálne 1 roku po vykonaní prepravy. V opačnom prípade si Objednávatel vyhradzuje právo uplatniť voči Prepravcovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty odmien vyplatených Prepravcovi za realizované prepravy pre Objednávateľa v období 1 rok spätne až do dňa, kedy k porušeniu podľa predchádzajúcej vety došlo, minimálne však 50 000 EUR. Nárok Odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností Prepravcu tým nie je dotknutý. Prepravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 8. Ak si Prepravca nesplní svoje povinnosti uvedené Článku III. odstavec 9, odrážka 1.,2. a 3. a Článku IV. odstavec 1 týchto VOP má Odosielateľ právo uplatniť voči Prepravcovi zmluvnú pokutu do výšky 20% z ceny prepravy. Nárok Odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností Prepravcu tým nie je dotknutý. Prepravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 9. Ak si Prepravca nesplní svoje povinnosti uvedené Článku VI. odstavec 2 týchto VOP má Odosielateľ právo uplatniť voči Prepravcovi zmluvnú pokutu do výšky 10% z ceny prepravy. Nárok Odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností Prepravcu tým nie je dotknutý. Prepravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 10. Ak si Prepravca nesplní svoje povinnosti uvedené Článku V. odstavec 7 týchto VOP má Odosielateľ právo uplatniť voči Prepravcovi zmluvnú pokutu 10 EUR za každú chýbajúcu EUR paletu, vrátane poplatku za dodatočné administratívne náklady na strane Objednávateľa vo výške 5% z ceny prepravy, najviac však 150 EUR. Nárok Odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností Prepravcu tým nie je dotknutý. Prepravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 11. Náhrada škody a zmluvné pokuty v zmysle týchto VOP sú splatné v lehote 7-mich dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, v ktorej bude zároveň uvedená konkrétna výška náhrady škody alebo zmluvnej pokuty určená v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Uhradením náhrady škody alebo zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 12. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty, náklady a škody, ktoré mu vznikli z dôvodu porušenia zmluvy alebo týchto VOP Prepravcom, voči odmene Prepravcu. Prepravca vyslovene súhlasí s takým započítaním podľa predchádzajúcej vety.
 13. Prepravca je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo zmluvy na tretie osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
 14. Podania doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo v týchto VOP a sú považované za doručené okamihom odoslania príslušnej e-mailovej správy adresátovi.
 15. Prepravca je povinný zachovávať mlčanlivosť o nasledovných poznatkoch a informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s uzatvorením zmluvy: informácie o Objednávateľovi, odosielateľoch, príjemcovi, tovare a finančných podmienkach prepravy, ako aj všetky ďalšie informácie označené Objednávateľom ako dôverné/tajné, ktoré informácie sa považujú za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 Obch zákonníka. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií podľa tohto článku trvá aj po ukončení jej platnosti, resp. po zrušení zmluvy.
 16. Objednávateľ nezodpovedá Prepravcovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku jeho nedbalosti, porušenia zmluvných podmienok alebo vzniknuté iným spôsobom.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú časť obsahu všetkých zmlúv a záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami pri preprave tovaru. Podpisom zmluvy Prepravca vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhadne súhlasí.
 2. VOP sa v plnom rozsahu považujú za obchodné podmienky, ktoré sú stranám známe a verejne dostupné. VOP sú nepretržite a dostupným spôsobom zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa s doménovým menom www.alsasped.com.
 3. Tieto VOP sa vyhotovujú vo viacerých jazykových verziách. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi jednotlivými jazykovými verziami je rozhodujúca verzia VOP vyhotovená v slovenskom jazyku.
 4. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami.
 5. Na právne vzťahy a podmienky neupravené týmito VOP a zmluvou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obch. zákonníka a medzinárodných predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že aplikácia dispozitívnych ustanovení Obch. zákonníka alebo medzinárodných predpisov je vylúčená v rozsahu, v ktorom je v rozpore s ustanoveniami zmluvy alebo týchto VOP. Na výklad ustanovení týchto VOP sa použijú výkladové pravidlá uvedené v § 266 Obch. zákonníka.
 6. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami zmluvy, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 7. Objednávateľ je oprávnený meniť a aktualizovať tieto VOP, pričom zmeny a aktualizácie VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich prvého zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnené umiestnením zmeny na internetovej stránky Objednávateľa. Prepravca je oprávnený zmenu VOP odmietnuť, a to výlučne písomným alebo emailovým oznámením tejto skutočnosti Objednávateľovi v lehote 5-ich pracovných dní odo dňa zverejnenia zmeny. Za vyjadrenie súhlasu Prepravcu so zmenou alebo aktualizáciou VOP sa považuje konkludentný prejav vôle Prepravcu, spočívajúci v uzavretí zmluvy, doručenej po nadobudnutí účinnosti zmeny VOP (za predpokladu, že Prepravca neodmietol zmenu VOP v súlade s predchadzajúcou vetou týchto VOP). Odo dňa vyjadrenia súhlasu s VOP Prepravcom sa bude právny vzťah medzi zmluvnými stranami spravovať zmenenými VOP. Bez ohľadu na vyššie uvedené, všetky práva a povinnosti z už uzavretých zmlúv (pred nadobudnutím účinnosti zmeny) sa budú riadiť VOP v znení účinnom pred vykonaním zmeny alebo aktualizácie.
 8. Všetky právne vzťahy priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmlúv uzatváraných medzizmluvnými stranami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými predpismi, a to vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich zo zodpovednosti za spôsobenú škody a z vydania bezdôvodného obohatenia.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy, týchto VOPZP alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy, ktoré sa nepodarí vyriešiť rokovaním medzi zmluvným stranami, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Okresným súdom Slovenskej republiky, ktorý je miestne príslušný pre Objednávateľa.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 20. novembra 2013