ALSASI Spedition

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ALSASI Spedition, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ stránky“) úzkostlivo chráni a rešpektuje osobné údaje a súkromie svojich klientov.

Zhromažďovanie osobných údajov klienta a obchodných partnerov sa vykonáva výlučne za účelom plnenia obchodných záväzkov, a to hlavne pri vystavovaní faktúr, kontaktovaní klienta a v súvislosti so zabezpečením vybavovania jeho objednávky a poskytnutí našich služieb. Výhradným vlastníkom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto stránky je Prevádzkovateľ stránky, ktorý sa zaväzuje neposkytovať žiadne osobné údaje a ani žiadne ďalšie informácie o tretej strane, okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby. Registráciou na tejto stránke obchodný partner udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov o sebe a uskutočňovaných objednávkach služieb na dobu neurčitú. Súhlas je možné odvolať vhodnou formou. Tento súhlas zanikne v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia odvolania súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa stránky alebo na e-mailovú adresu customer.relations@alsasped.com.

Údaje zhromažďované a spracovávané: obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, doručovacia adresa, IČO, DIČ/IČ DPH, meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo a e-mail. Údaje zhromažďované a spracovávané u fyzickej osoby: meno a priezvisko, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.

Údaje si môže klient aktualizovať po prihlásení na adrese www.alsasped.com. O zrušenie tejto služby môže klient požiadať zaslaním e-mailovej správy na adresu customer.relations@alsasped.com. V prípade dotazov a pripomienok týkajúcich sa vyššie uvedených podmienok ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím oddelenie služby zákazníkom na customer.relations@alsasped.com.

Ochrana autorských a obdobných práv

Prevádzkovateľ stránky oprávňuje návštevníkov internetovej stránky alsasped.com používať údaje a informácie uložené na vyššie uvedenej stránke iba za predpokladu, že pri akomkoľvek ich použití bude vždy uvedený presný zdroj informácií, najmä názov internetovej stránky alsasped.com. Pri každom použití takýchto údajov bude zachovaná dobrá čitateľnosť použitého zdroja informácií.

Všetky informácie uvedené na stránke alsasped.com sú vo výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa stránky. V prípade použitia údajov alebo akýchkoľvek častí zo stránky www.alsasped.com pre komerčné účely je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa stránky, v inom prípade je používanie možné iba pre osobné a informatívne účely nekomerčného charakteru. Obmedzenie použitia dokumentov zahŕňa kopírovanie, replikácia alebo úprava akýchkoľvek názvov a ochranných známok, ktoré prevádzkovateľ stránky vlastní a má právo používať. Dokumenty spadajúce pod ochranu práva duševného vlastníctva sú chránené príslušnými právnymi predpismi krajiny prevádzkovateľa stránky, medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže dôjsť k porušeniu autorských alebo iných obdobných práv.

Predmetom ochrany autorských práv je rovnako aj štruktúra a dizajn stránky alsasped.com, ako aj jej zdrojový kód. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie prvkov použitých na stránke alsasped.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky zakázané. Informácie uvedené na stránke alsasped.com môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby.

Prevádzkovateľ stránky negarantuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých na stránke apsasped.com. Používatelia znášajú sami náklady na používanie stránky alsasped.com a akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zobrazovaním a využívaním udajov a informácii z nej získaných. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním údajov a/alebo informácií uvedených na stránke alsasped.com.

Na stránke sú pravidelne aplikované zmeny, pričom prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Niektoré odkazy na stránke alsasped.com môžu presahovať rámec tejto stránky. Servery, na ktoré sú takéto odkazy smerované, prevádzkovateľ stránky nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným serverom.